Starý židovský hřbitov

Byl založen v první polovině 15. století a spolu se Staronovou synagogou patří k nejvýznamnějším zachovalým památkám pražského Židovského města.

Nejstarší náhrobek, náležící učenci a básníkovi Avigdoru Karovi, pochází z roku 1439. Na hřbitově se pohřbívalo do roku 1787. Dnes se zde nachází téměř 12 000 náhrobních kamenů, avšak počet pochovaných osob byl jistě vyšší. Předpokládá se, že na hřbitově se nachází několik pohřebních vrstev nad sebou. Malebné shluky náhrobků z různých dob vznikly vyzdvižením starších náhrobních kamenů do horních vrstev. 

Nejvýznamnější osobou pohřbenou na Starém židovském hřbitově je bezesporu velký náboženský učenec a pedagog rabi Jehuda Liwa ben Becalel, zvaný rabi Löw (zemř. 1609), s jehož postavou je spojena i pověst o vytvoření umělé bytosti - golema. Z řady dalších osobností pochovaných na Starém židovském hřbitově jmenujme alespoň primase Židovského Města Mordechaje Maisela (zemř. 1601), renesančního učence, historika, matematika a astronoma Davida Ganse (zemř. 1613), vědce a polyhistora Josefa Šaloma Delmediga (zemř. 1655) a rabína a sběratele hebrejských rukopisů a tisků Davida Oppenheima (zemř.1736).

Mapa


Enlarge map